Razredbeni postupak za ak. 2023./2024. godinu


Izbor pristupnika za upis na studije u statusu redovito i redovito uz plaćanje obavlja se razredbenim postupkom koji se zasniva na vrjednovanju uspjeha iz srednje škole i razredbenog ispita. Iz srednje škole se vrjednuju opći uspjeh i prosjek ocjena iz relevantnih predmeta, a razredbeni ispit se sastoji se od provjere znanja testom iz područja koji se upisuje i usmenog dijela ispita na studijima stranih jezika. Na studijskom programu Logopedija radi se eliminacijski intervju, a kandidati kod kojih ne postoji jezična, glasovna i govorna kontraindikacija mogu pristupiti razredbenom ispitu koji se sastoji od testa iz hrvatskog jezika (gramatika), psihologije i biologije. Na studijskim programima Novinarstvo, Politologija i Sigurnosne i međunarodne studije radi se test iz opće kulture, hrvatskog jezika, povijesti i politike i gospodarstva, na studijskom programu Informacijske znanosti polaže se test iz informatike, opće kulture i hrvatskog jezika, na studijskom programu Socijalni rad radi se test koji obuhvaća pitanja iz hrvatskog jezika i književnosti, sociologije i psihologije, a na studijskom programu Psihologija vrše se ispitivanje kognitivnih sposobnosti i provjera znanja iz psihologije.

Za kandidate koji se žele upisati u statusu izvanredno upis će se vršiti na temelju općeg uspjeha iz srednje škole i prosjeka ocjena iz relevantnih predmeta.


Prijave

U svrhu prijave za razredbeni postupak studenti trebaju dostaviti:

   1. rodni list;
   2. svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju i svjedodžbu mature;

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu moraju izvršiti nostrifikaciju svjedodžbi. Postupak nostrifikacije obrazovne isprave provodi se u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona sa sjedištem u ulici Stjepana Radića 3/III u Mostaru (zgrada bivšega Đačkog doma).
Kontakt-telefon: 036/334-400, fax: 036/316-792, e-adresa: monkshnk@tel.net.ba.
Prijava je moguća bez prilaganja rješenja o nostrifikaciji, uz obvezno dostavljanje istog prilikom upisa.

   1. potvrdu o prebivalištu;
   2. dokaz o uplati troškova razredbenoga postupka u iznosu od 50,00 KM.

Uplata se vrši na žiroračun Filozofskoga fakulteta 3381302271315826 UniCredit Bank d. d. Mostar.

Prijave se dostavljaju preko online platforme upisi.sum.ba uz naknadno dostavljanje originalne dokumentacije.

Prijave za razredbeni postupak za upis na sveučilišne preddiplomske studijske programe Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru primat će se 28. kolovoza do 8. rujna 2023.


Razredbeni ispiti

Raspored održavanja razredbenih ispita po studijskim programima:

Studij

Vrijeme
Mjesto*

Logopedija


Psihologija

Informacijske znanosti / Informacijske znanosti – dvopredmetni studij


Politologija

Novinarstvo / Novinarstvo – dvopredmetni studij

Odnosi s javnošću

Filozofija – dvopredmetni studij
Sigurnosne i međunarodne studije

Povijest – dvopredmetni studij

Arheologija – dvopredmetni studij

Njemački jezik i književnost / Njemački jezik i književnost – dvopredmetni studij

Engleski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost –dvopredmetni studij


Socijalni rad

Hrvatski jezik i književnost / Hrvatski jezik i književnost – dvopredmetni studij

Talijanski jezik i književnost – dvopredmetni studij

Povijest umjetnosti – dvopredmetni studij

Latinski jezik i rimska književnost – dvopredmetni studij

* Mjesto održavanja razredbenih ispita se može promijeniti ovisno o broju prijavljenih kandidata, o čemu će na vrijeme biti postavljena obavijest na mrežnoj stranici fakulteta.
Važno: Za vrijeme održavanja razredbenih ispita pristupnici moraju imati osobni dokument sa slikom.

Napomena: Na ostalim studijskim programima rangiranje prijavljenih kandidata uslijedit će temeljem vrednovanja uspjeha u prethodnom obrazovanju (opći uspjeh i prosjek ocjena iz relevantnih predmeta, ovisno o studijskom programu /detaljnije informacije mogu se dobiti na Fakultetu/).


Upisi

Upisi na studije obavljaju se prema rezultatima postignutim na razredbenome postupku, od objavljivanja rezultata do 21. srpnja 2023. godine. Pristupnici koji ne izvrše upis u tome vremenu, gube pravo upisa.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

   1. upisni materijal;
   2. fotografiju (format 4×6);
   3. originalne dokumente (ako ih nisu priložili na prijavi za razredbeni postupak);
   4. dokaz o uplaćenim troškovima upisa na žiroračun Fakulteta 3381302271315826 UniCredit Bank d. d. Mostar;
   5. dokaz o uplati od 10,00 KM na žiroračun Sveučilišta u Mostaru 3381302231566875 s naznakom: “za Studentski zbor”;
   6. potvrda o prijavljenome boravku za strane državljane (izvaditi u Službi za poslove sa strancima, adresa: Kneza Višeslava b. b., zgrada Orca).

Načini studiranja i cijene studija

   • Redoviti studij (cijena studija je 200,00 KM po semestru, odnosno 400,00 KM za ak. godinu);
   • Redoviti studij uz plaćanje (cijena studija je 750,00 KM po semestru, odnosno 1.500,00 KM za ak. godinu; Studij logopedije 1.000,00 KM po semestru, 2.000,00 KM za akademsku godinu);
   • Izvanredni (cijena studija je 750,00 KM po semestru, odnosno 1.500,00 KM za ak. godinu).

Napomena: Ako se jedan od dvopredmetnih studija upisuje redovito, a drugi redovito uz plaćanje, tada se po semestru plaća 475,00 KM, odnosno 950,00 KM za ak. godinu (200,00 za redoviti studij i 750,00 za redoviti uz plaćanje).


Upisne kvote za preddiplomski studij

Studijski program

Redoviti st. uz potporu ministarstva

Redoviti strani st. uz potporu ministarstva

Redoviti studenti uz plaćanje

Redoviti strani studenti uz plaćanje

Izvanredni studij

Strani studenti izvanredno

Strani studenti

Svi studenti

Hrvatski jezik i književnost - jednopredmetno

1

0

5

1

2

1

2

10

Hrvatski jezik i književnost - dvopredmetno

0

0

2

1

1

0

1

4

Engleski jezik i književnost - jednopredmetno

0

0

16

3

0

0

3

19

Engleski jezik i književnost - dvopredmetno

0

0

11

3

0

0

3

14

Njemački jezik i književnost - jednopredmetno

0

0

9

1

0

0

1

10

Njemački jezik i književnost - dvopredmetno

0

0

9

2

0

0

2

11

Talijanski jezik i književnost - dvopredmetno

1

0

5

2

0

0

2

8

Latinski jezik i rimska književnost - dvopredmetno

1

0

3

1

0

0

1

5

Filozofija - dvopredmetno

0

0

2

1

0

0

1

3

Povijest - dvopredmetno

1

0

5

1

1

0

1

8

Povijest umjetnosti - dvopredmetno

0

0

0

1

1

0

1

           2

Arheologija - dvopredmetno

0

0

6

1

1

1

2

9

Psihologija - jednopredmetno

2

0

5

0

0

0

0

7

Novinarstvo - jednopredmetno - Mostar

0

0

10

1

0

1

2

12

Novinarstvo - jednopredmetno - Orašje

0

0

8

2

4

0

2

14

Novinarstvo - dvopredmetno

0

0

4

1

2

0

1

7

Socijalni rad - jednopredmetno - Mostar

1

0

12

2

           7

1

3

23

Socijalni rad - jednopredmetno - Orašje

0

0

7

4

5

4

8

20

Politologija - jednopredmetno

1

0

5

1

2

1

2

10

Informacijske znanosti - jednopredmetno

2

0

8

3

13

2

5

28

Informacijske znanosti - dvopredmetno

0

0

3

1

2

1

2

7

Odnosi s javnošću - jednopredmetno - Mostar

0

0

8

0

6

2

2

16

Odnosi s javnošću -jednopredmetno - Orašje

0

0

8

2

4

1

3

15

Logopedija - jednopredmetno

0

0

0

0

0

0

0

0

Sigurnosne i međunarodne studije

0

0

18

1

3

0

1

22

Ukupno preddiplomski studij

10

0

169

36

54

15

51

284


Relevantni predmeti

Studij

Relevantni predmeti iz srednje škole

Arheologija

Povijest
Povijest umjetnosti

Engleski jezik i književnost

Engleski jezik

Filozofija

Logika
Filozofija

Hrvatski jezik i književnost

Hrvatski jezik

Informacijske znanosti
Informatika
Hrvatski jezik
Latinski jezik i rimska književnost

Latinski jezik

Logopedija

Hrvatski jezik
Psihologija
Biologija

Novinarstvo

Hrvatski jezik
Povijest
Strani jezik

Njemački jezik i književnost

Njemački jezik

Odnosi s javnošću

Hrvatski jezik
Informatika
Strani jezik

Politologija

Hrvatski jezik
Povijest
Politika i gospodarstvo

Povijest
Povijest
Povijest umjetnosti

Povijest
Latinski jezik
Povijest umjetnosti

Psihologija

Matematika
Fizika
Biologija
Psihologija
Hrvatski jezik

Sigurnosne i međunarodne studije

Hrvatski jezik
Povijest
Politika i gospodarstvo

Socijalni rad

Hrvatski jezik
Sociologija
Psihologija

Talijanski jezik i književnost

Hrvatski jezik
Strani jezik