Razredbeni postupak za ak. 2022./2023. godinu


Izbor pristupnika za upis na studije u statusu Redovito i Redovito uz plaćanje obavlja se razredbenim postupkom koji se zasniva na vrednovanju uspjeha iz srednje škole i razredbenog ispita. Iz srednje škole se vrednuju opći uspjeh i prosjek ocjena iz relevantnih predmeta, a razredbeni ispit se sastoji se od provjere znanja testom iz područja koji se upisuje i usmenog dijela ispita na studijima stranih jezika. Na Logopediji radi se eliminacijski intervju, a kandidati kod kojih ne postoji jezična, glasovna i govorna kontraindikacija mogu pristupiti razredbenom ispitu koji se sastoji od testa iz hrvatskog jezika, psihologije i biologije. Na Novinarstvu i Politologiji se radi test iz opće kulture (aspekt novinarstva ili politike), hrvatskog jezika i povijesti, na studiju Informacijskih znanosti se polaže test iz informatike, opće kulture i hrvatskog jezika, na Socijalnom radu radi se test koji obuhvaća pitanja iz hrvatskog jezika i književnosti, sociologije i psihologije, na Psihologiji vrši se ispitivanje sposobnosti, motiviranosti za studij, provjera znanja iz psihologije, matematike, fizike i biologije.

Za kandidate koji se žele upisati u statusu Izvanredno upis će se vršiti na temelju općeg uspjeha iz srednje škole i prosjeka ocjena iz relevantnih predmeta.


Prijave

U svrhu prijave za razredbeni postupak studenti trebaju dostaviti:

   1. rodni list;
   2. svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju i svjedodžbu mature;

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu moraju izvršiti nostrifikaciju svjedodžbi. Postupak nostrifikacije obrazovne isprave provodi se u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona sa sjedištem u ulici Stjepana Radića 3/III u Mostaru (zgrada bivšega Đačkog doma). Kontakt-telefon: 036/334-400, fax: 036/316-792, e-adresa: monkshnk@tel.net.ba. Prijava je moguća bez prilaganja rješenja o nostrifikaciji ako se vrši preko online platforme upisi.ff.sum.ba. U tom slučaju, rješenje se prilaže prilikom upisa.

   1. potvrdu o prebivalištu;
   2. dokaz o uplati troškova razredbenoga postupka u iznosu od 50,00 KM.

Uplata se vrši na žiroračun Filozofskoga fakulteta 3381302271315826 UniCredit Bank d. d. Mostar.

Prijave se mogu dostaviti na sljedeće načine:

   1. preko online platforme upisi.ff.sum.ba uz naknadno dostavljanje originalne dokumentacije;
   2. osobno u Studentsku referadu Filozofskog fakulteta, u vremenu predviđenom za to.

Vrijeme zaprimanja prijava bit će od 20. lipnja do 7. srpnja 2022. godine, od 9 do 14 sati.


Razredbeni ispiti

Raspored održavanja razredbenih ispita po studijskim programima:

Studij

Vrijeme

Mjesto*

Logopedija

11. srpnja • 08:30-12:00 (intervju)
12. srpnja • 08:30 (razredbeni ispit)

Amf. Sokrat

Psihologija

11. srpnja • 08:30

Amf. A. B. Šimić, V. Klaić

Informacijske znanosti
(jednopredmetno, dvopredmetno)

11. srpnja • 08:30

Amf. Sokrat

Politologija

11. srpnja • 10:00

Učionica 22

Novinarstvo
(jednopredmetno, dvopredmetno)

11. srpnja • 10:00

Učionica 23

Odnosi s javnošću

11. srpnja • 11:30

Amf. A. B. Šimić

Filozofija

11. srpnja • 11:30

Učionica 31

Povijest

11. srpnja • 13:00

Učionica 22

Arheologija
(dvopredmetno)

11. srpnja • 14:30

Učionica 29

Njemački jezik i književnost
(jednopredmetno, dvopredmetno)

12. srpnja • 08:30

Učionica 28

Engleski jezik i književnost
(jednopredmetno, dvopredmetno)

12. srpnja • 10:00 (razredbeni ispit)
12. srpnja • 11:30 (intervju)

Amf. Sokrat
Uredi 38, 48; učionica 31

Socijalni rad

12. srpnja • 10:00

Učionica 27

Hrvatski jezik i književnost
(jednopredmetno, dvopredmetno)

12. srpnja • 11:30

Učionica 22

Talijanski jezik i književnost

12. srpnja • 13:00

Učionica 23

Povijest umjetnosti

12. srpnja • 14:30

Učionica 26

Latinski jezik i rimska književnost

12. srpnja • 16:00

Učionica 31

* Mjesto održavanja razredbenih ispita se može promijeniti ovisno o broju prijavljenih kandidata, o čemu će na vrijeme biti postavljena obavijest na mrežnoj stranici fakulteta. Važno: Za vrijeme održavanja razredbenih ispita pristupnici moraju imati osobni dokument sa slikom.


Upisi

Upisi na studije obavljaju se prema rezultatima postignutim u razredbenome postupku. Pristupnici koji ne izvrše upis u tome vremenu, gube pravo upisa.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

   1. upisni materijal;
   2. dvije fotografije (format 4×6);
   3. originalne dokumente (ako ih nisu priložili na prijavi za razredbeni postupak);
   4. dokaz o uplaćenim troškovima upisa na žiroračun Fakulteta 3381302271315826 UniCredit Bank d. d. Mostar;
   5. dokaz o uplati od 10,00 KM na žiroračun Sveučilišta u Mostaru 3381302231566875 s naznakom: “za Studentski zbor”;
   6. potvrda o prijavljenome boravku za strane državljane (izvaditi u Službi za poslove sa strancima, adresa: Kneza Višeslava b. b., zgrada Orca).

Upisi na studije vršit će se od 12. do 22. srpnja 2022. godine u vremenu od 9 do 14 sati u Studentskoj referadi.


Načini studiranja i cijene studija

   • Redoviti studij (cijena studija je 200,00 KM po semestru, odnosno 400,00 KM za ak. godinu);
   • Redoviti studij uz plaćanje (cijena studija je 750,00 KM po semestru, odnosno 1.500,00 KM za ak. godinu; Studij logopedije 1.000,00 KM po semestru, 2.000,00 KM za akademsku godinu);
   • Izvanredni (cijena studija je 750,00 KM po semestru, odnosno 1.500,00 KM za ak. godinu).

Napomena: Ako se jedan od dvopredmetnih studija upisuje redovito, a drugi redovito uz plaćanje, tada se po semestru plaća 475,00 KM, odnosno 950,00 KM za ak. godinu (200,00 za redoviti studij i 750,00 za redoviti uz plaćanje).


Upisne kvote za preddiplomski studij

Studijski program

Redoviti st. uz potporu ministarstva

Redoviti strani st. uz potporu ministarstva

Redoviti studenti uz plaćanje

Redoviti strani studenti uz plaćanje

Izvanredni studij

Strani studenti izvanredno

Strani studenti

Svi studenti

Hrvatski jezik i književnost - jednopredmetno

1

0

5

1

2

1

2

10

Hrvatski jezik i književnost - dvopredmetno

1

0

5

1

2

1

2

10

Engleski jezik i književnost - jednopredmetno

2

0

24

4

0

0

3

30

Engleski jezik i književnost - dvopredmetno

2

0

24

4

0

0

3

30

Njemački jezik i književnost - jednopredmetno

1

0

12

2

0

0

2

15

Njemački jezik i književnost - dvopredmetno

1

0

12

2

0

0

2

15

Talijanski jezik i književnost - dvopredmetno

1

0

17

2

0

0

2

20

Latinski jezik i rimska književnost - dvopredmetno

1

0

3

1

0

0

1

5

Filozofija - dvopredmetno

1

0

5

1

2

1

2

10

Povijest - dvopredmetno

1

0

12

1

5

1

2

20

Povijest umjetnosti - dvopredmetno

1

0

8

1

0

0

1

10

Arheologija - dvopredmetno

1

0

8

1

0

0

1

10

Psihologija - jednopredmetno

5

0

49

6

0

0

6

60

Novinarstvo - jednopredmetno

1

0

12

1

5

1

2

20

Novinarstvo - dvopredmetno

1

0

5

1

2

1

2

10

Socijalni rad - jednopredmetno

2

0

24

2

10

2

4

40

Politologija - jednopredmetno

1

0

8

1

4

1

2

15

Informacijske znanosti - jednopredmetno

5

0

32

3

22

3

6

65

Informacijske znanosti - dvopredmetno

1

0

5

1

2

1

2

10

Odnosi s javnošću - jednopredmetno

2

0

24

2

10

2

4

40

Logopedija - jednopredmetno

4

0

41

5

0

0

5

50

Socijalni rad - Orašje 

0

0

8

5

7

5

12

25

Odnosi s javnošću - Brčko

0

0

8

1

5

1

2

15

Ukupno preddiplomski studij

36

0

351

49

78

21

70

535


Relevantni predmeti

Studij

Relevantni predmeti iz srednje škole

Arheologija

Povijest
Latinski jezik
Povijest umjetnosti

Engleski jezik i književnost

Engleski jezik

Filozofija

Sociologija
Logika
Filozofija

Hrvatski jezik i književnost

Hrvatski jezik

Informacijske znanosti
Informatika
Hrvatski jezik
Latinski jezik i rimska književnost

Latinski jezik

Logopedija

Hrvatski jezik
Psihologija
Biologija

Novinarstvo

Hrvatski jezik
Povijest
Strani jezik

Njemački jezik i književnost

Njemački jezik

Odnosi s javnošću

Hrvatski jezik
Informatika
Strani jezik

Politologija

Hrvatski jezik
Povijest
Strani jezik

Povijest
Povijest
Povijest umjetnosti

Povijest
Latinski jezik
Povijest umjetnosti

Psihologija

Matematika
Fizika
Biologija
Psihologija
Hrvatski jezik

Socijalni rad

Hrvatski jezik
Sociologija
Psihologija

Talijanski jezik i književnost

Hrvatski jezik
Strani jezik